-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


n%s;dkH rc mjq,g wÆ;a idudðldjla

flaïn%sÊ wdÈmdojßh jk flaÜ ñÙ,agka l=ußh ish fojk orejd f,i ì<sÈhla ìysl< nj úfoia udOH jd¾;d mjikjd' n%s;dkH fõ,dfjka fmrjre 8'34 g muK weh ish fojk orejd ìysl< njhs nlskayeï ud<s.dj ksfõokhl lr we;af;a'


tu ì<sÈh lsf,da.%Eï 3 hs .%Eï 600 l nßka hq;= njo úfoia jd¾;d wkdjrK l<d' flaÜ l=ußh ish m<uq orejd jk fcda¾Ê l=ure ìys l< Ydka; ußhd frdayf,a§u fuu ì<sÈh ìyslr we;s njhs úfoia jd¾;dj, jeäÿrg;a oelafjkafka'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos