-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


h;=re meÈfhka fmd,sishg fjÜgq oeuQ ;reKshla mhska f.or hhs 

ud;r" msgneoaor" chrx., ud¾.fha Èuq;=.u m%foaYfhaÈ kS;súfrdaë f,i h;=re meÈhla Odjkh l< 17 yeúÈß ;reKshla fmd,Sish úiska wo miajrefõ
w;awvx.=jg .kq ,enqjd' wdrla‍Is; ysia jeiqï fkdue;sj ;j;a fofofkl=o iu. h;=re meÈh Odjkh lrk wjia:dfõ fmd,sia ks,OdÍka úiska weh k;r lsÍug W;aidy ord ;sfnkjd' fmd,sia wKfkd;ld wod< ;reKsh h;=re meÈh Odjkh lr we;s w;r th miqmi yUdf.dia fmd,sia ks,OdÍka weh w;awvx.=jg f.k we;s njhs fk;a ksjqia jd¾;dlre mejiqfõ'

miqj ov uqo,la u; ielldr ;reKsh uqodyer we;s w;r h;=re meÈh fmd,sia Ndrhg f.k we;s njo fk;a ksjqia jd¾;dlre jeäÿrg;a ioyka l<d'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos