-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

Èk 66 la uqyqfoa w;rux jQ kdúlfhl= fidhd .efka
lEfõ wuq ud¿ 
ìõfõ jeys j;=r

w;a,dka;sla id.rfha§ fmr¨kq ;u fndaÜgqj u; udi follg jeä ld,hla yqfol,dj .; l< kdúlfhl= c¾udkq f;,a kejla u.ska Bfha ^02& fírdf.k ;sfnkjd'

weußldfõ W;=re lefrd,hskd m%foaYhg ie;mqï 200 la muK wE; Èhfò§ fírd .ekqKq fudyq ¨úia fcdaâka keue;s 37 yeúßÈ mqoa.,fhla'


Èk 66 la ;ksj uqyqfoa .;l< Tyq wuq ud¿ wkqNj lrñka jeis j;=r mdkh lrñka Ôj;a ù ;sfnkjd' c¾udkq kej u.ska Bfha fírd.;a Tyq weußldkq fjr<drlaIl fy,sfldmag¾ hdkhla u.ska j¾ðkshd m%dka; frday,la fj; /f.kú;a ;sfnkjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos