-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

uqyqog hg jQ kejlska fgdka 100 l ksOdkhla

fndïndfha isg tx.,ka;h n,d .uka .ksñka isáh§ 1942 jif¾ c¾udkq fgdamsfvda m%ydrj,ska úkdYhg m;a isá T*a lhsfrda fk!ldfõ ;snQ fvd,¾ ñ,shk 50 la jákd ߧ ldis f.dv.ekqkq nj oeka fy<sorõ jkjd'

fgdka 100 la muK jk fuu ߧ ldis f;d.h uqyqÿ
m;af,a ;snQ fk!ldfjka f.dvf.k we;af;a 2013 jif¾ iema;eïnrfhaÈhs'

tu ߧ ldis WKqfldg n%s;dkH rcfha ixÑ;j,g tla lr we;;a tu isoaêh fy<sorõ lsÍug fuf;la wjir ,nd § fkdue;s nj úfoia jd¾;d i|yka l<d'

ßÈ ldis f;d.h bkaÈhdfõ isg tx.,ka;h fj; /f.k f.dia we;af;a hqoaOhg wruqo,a ysÛhla mej;s ksid nj i|yka'

1942 jif¾ fkdjeïn¾ 6 jeksod c¾udkq fgdamsfvda m%ydrj,ska úkdYhg m;a fk!ldfõ iqkanqka bka jir 73 lg miq fidhdf.k we;af;a ol=kq w;a,dka;sla id.r m%foaYfhka'


Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos