-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

úYdld úoHd,fha fiaúldj >d;kh l,do@

fld<U" nñn,msáfha msysá úYdld úÿyf,a .nvd ldurhl ;sì ldka;d u, isrerla fidhd .eksug fmd,sish iu;a úh'

wjqreÿ 44 la jhie;s fuu ldka;dj úYdld úÿyf,a iksmdrlaIl fiajd lñlrefjla f,i fiajh lr we;ehs fmd,sish lshhs'


miq.sh fikiqrdod mdie, mú;% lsßu ioyd ksjiska meñks tu ldka;dj h,s ksjig fkdmeñksu ksid ksjeishka ta ms,snoj
fmd,sishg okajd we;' ta wkqj fmd,sish isÿl, fidaÈishlÈ fuf,i ñh.sh ldka;djf.a isrer mdief,a ;sì yuqú we;'

ñh f.dia isák ldka;djf.a uqyqfka ;e,sñ yd ;=jd, we;s njg fmd,sish mjik w;r" wod, ldka;djf.a urKh ñksuereula úh yelshehs fmd,sish iel my, lrhs'

isoaêh .ek fmd,sish mßlaIK isÿlrk nj fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h ksfjsokh lrhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos