-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

fmda,a fjdal¾ ksid Furious 7 wdodhï lvdf.k hhs

Fast & Furious 7 f,dj mqrd ;sr.; ù m<uq i;sh ;=< wdodhï jd¾;d ìoouñka bÈßhgu hñka isák njg f;dr;=re jd¾;d jkjd' ta wkqj m<uq i;sfha§ Furious 7 bmehQ wdodhu wefußldkq fvd,¾ ñ,shk 384la' ñka jeäu wdodhula ysñj ;sfnkafka wefußldfjka iy lekvdfjka' tfukau n%s;dkHfha iy wh¾,ka;fha fndlaia T*sia jd¾;d ìo ouñka o fï jif¾ ;sr.; jQ Ñ;%mg w;=ßka Furious 7 fojeks
jeäu wdodhï jd¾;djg ysñlï lS ;sfnkjd' ta Furious 7 Ñ;%mgh ;sr.; jQ i;sfha m<uq isl=rdod" fikiqrdod iy bßod hk f;Èk ;=< n%s;dkH mjqï ñ,shk 12'7la Wmhñka' fuu jd¾;djkag fya;=j fmda,a fjda¾l¾f.a urKfhka miqjk Tyq úiska rx.kfhka odhl;ajh oelajQ wjika Ñ;%mgh Furious 7 ùu njhs fma%laIlhskaf.a u;h ù we;af;a'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos