-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

vqndhs k.rhg woaNQ; i,a,s jeiaila ^ùäfhda iys;hs&

miq.sh Èkl vqndhs k.rhg woyd.; fkdyels whqßka i,a,s jeiaila m;s; fj,d ;sfhkjd'

ta i,a,s jeiai w;r ärdï 500 fkdaÜgq oyia .Kkla m;s; fj,d lsh,hs úfoaY mqj;a fiajd kï lshkafka'

flfia fj;;a wod< i,a,s jeiai flfia isÿ jqfhao hkak ;ju;a wNsryilajhs mj;skafka'

fï i,a,s jeiai ksid mdf¾ .uka lrñka ;snq jdyk mjd w;r u. k;r lr,d ñksiaiq i,a,s weysÈkak;a mgka wrf.kÆ'


fldfydu jqK;a mjqï ñ,shk nd.hglg jeäfhka   uqo,a  tfia jefgkakg we;s lsh,hs úfoaY jd¾;d fmkajd fokafka'

Video: Click Here

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos