-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka Morewem,a ld/;a ths

mß.Kl ksIamdokfha fmr<shla l< wem,a iud.u fï jkúg bf,lafg%dksla fudag¾ r: ksmoùu flfrys wjOdkh fhduqfldg we;ehs jd¾;d fõ'

jir 2020 § muK kj ksIamdokh t<soelaùug wem,a iud.u iQodkï jk nj úfoia jd¾;d j, oelafõ'

fuu ksIamdokh t<soelajqjfyd;a j¾;udkfha§ fhdjqka mrmqr w;r whsf*daka 6 ckm%sh jk f,iska th wkd.;fha§ ckm%sh jkq we;ehs mejfia'


fuu kj ks¾udKh fjkqfjka fï jk úg;a 200 l muK lKavdhula fhdojd we;s w;r miq.sh ld,fha frdfnda ;dlaIKh ms<sn|j yd bf,lafg%dksl ;dlaIKh ms<sn|j úfYaI{hka ;u iud.ug n|jd .ekSug wem,a iud.u lghq;= lf<a fuu wruqK fjkqfjka nj úfoaY udOH jd¾;d lrhs'

Source: Reuters‎


Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos