-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

Taiwan TransAsia plane crash
g%dkaiataIshd .=jka hdkh ;dhsfma kqjr .x.djlg lvd jegqKq whqre
.=jka wk;=frka 19la ureg

g%dkaia taIshd .=jka fiajfha hdkhla ;dhsjdk .x.djlg lvd jeàfuka isÿjQ wk;=rlska Ôú; 19la fï jkúg wysñ ù we;s nj úfoia jd¾;d mjihs'

g%dkaia taIshd .=jka fiajhg wh;a hdkh .x.djg lvd jefgk oiqka tu wjia:dfõ ud¾.fha .ukal< fudag¾ r:j, jQ leurdjkays má.; ù we;s w;r" th ;dhsfma .=jka f;dgqfmdf<ka .=jka.; ù iq¿ fõ,djlg miq fufia wk;=rg m;aj ;sfí'


tu wjia:dfõ§ hdkfha mqoa.,hka 58 fofkl= .uka lr we;s w;r" wk;=r;a iu. hdkh lS,ka.a .x.dfõ .s,S ;sfí'

miq.sh jif¾ cQ,s udifha§o g%dkaia taIshd .=jka fiajhg wh;a hdkhla wk;=rg m;aùfuka mqoa.,hka 48 fofkl= Ôú;laIhg m;aúh'

hdkh f.dv neiaiùug fmr Wvq.=jfka lrkï .iñka mej;s whqre Bg my,ska Èfjk uydud¾.fha isá ßhÿrka fndfyduhla úiska Pdhdrem .;fldg Üúgg¾ fjí wvúhg uqod yer we;'Taiwan TransAsia plane crash


Video: Click Here

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos