-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

uqo,a kdia;sh iy uyskao merÿKq fya;= iqis,a lshhs

bl=;a ckdêm;sjrKfha§ uyskao rdcmlaI uy;df.a m%pdrl jHdmdrfha§ úYd, f,i uqo,a kdia;shla isÿjQ nj Y%S ,xld ksoyia mlaIfha cd;sl ixúOdhl md¾,sfïka;= uka;%S iqis,a fma%ïchka; uy;d îîishg mjid ;sfnkjd'


ckdêm;sjrK iufha§ i,auka Ldka furgg f.k tau jeks l%shdud¾. yryd wkjYH f,i uqo,a kdia;shla isÿjQ nj Tyq fuys§ fmkajd fokjd' tfukau miq.sh ckdêm;sjrKfha§ uyskao rdcmlaI ysgmq ckdêm;sjrhdf.a ue;sjrK jHdmdrh fufyhjQfha" foaYmd,lhka fkdj ;dlaIKsl Ys,amSka nj o iqis,a fma%ïchka;a uy;d mjikjd'

fujeks l%shd uyskao rdcmlaI uy;df.a mrdchg fya;= jQ nj uka;%Sjrhd mjihs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos