-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


ckm;s ffu;%s nlskayeñ ud,s.dfjka wdrdOkdjla

ckdêm;s ffu;smd, isßfiak uy;d yg tx.,ka;fha t,sifn;a uy/ðk neyeoelSug wdrdOkdjla ,eî ;sfnkjd' ta ud¾;= udfia uq,a i;sfhaÈhs'

ud¾;= ui 7 jeksod wdrñN lsÍug kshñ; ckdêm;s;=udf.a n%s;dkH ixpdrfha uq,sl wruqK jkafka fmdÿrdcH uKav, /iaùulg iyNd.S ùu nj mejfia'

fï ixpdrh w;r;=r§ tx.,ka;fha fojk t,sifn;a uyd /ðk neyeoelSug nlskayeï ud,s.hg meñfKk f,i kj ckm;s;=udg wdrdOkdjla ,eî we;'

ta wkqj t;=udf.a n%s;dkH ixpdrh" ie,iqï lr ;snq mlsia:dk iy Ök ixpdrhkag fmr isÿjkq we;s nj jd¾;d fõ

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos