-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

;siaig lEu;a wrka ÿj;a ysf¾ hhs

l+g f,aLK ieliSfua fpdaokdjg ,laj fua jk úg nkaOkd.dr .;j isák ysgmq fi!LH weu;s ;siai w;a;kdhl uy;df.a iqjÿla ne,Sug Bfha Èkfha ta uy;df.a ÈhKsh jk ÿ,añKs w;a;kdhl fufkúh meñKshd'

ish mshdKkag oyj,a wdydrh;a /f.k meñKs ÿ,añKs w;a;kdhl fufkúh udOH yuqfõ mjid isáfha ish mshd iqfjka isák nj;a blaukska wem ,nd.ekSug lghq;= lrk nj;a hkqfjks'  ÿ,añKs tx.,ka;fha ksõ ldi,a úYaj úoHd,fha jHdmdr l<uKdldß;ajh ms,sn| WmdêOdßKshls'


Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos