-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

fmdfrdkaÿ bgqlrkjd
bkagfkÜ fkdñf,a

fkdñf,a wka;¾cd, myiqlï ,nd§fï jevms,sfj, läkï lrk f,i ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;d Wmfoia ,nd§ we;'

ta wkqj y÷kd .ekqKq m‍%foaYj, úfYaI ;dlaIKsl C%ufõohka hgf;a wka;¾cd, myiqlï fkdñf,a ,nd§ug fhdackd ù we;'

ffu;S‍%md, isßfiak uy;d ish m‍%;sm;a;S m‍%ldYkfhka ,ndÿka fmdfrdkaÿ m‍%ldrj fuh bgq lsÍug kshñ;h' mß.Kl úfYaI{hska msßila iu. mej;s idlÉPdjl§ wod< jevms,sfj, ls‍%hd;aul lsÍu iïnkaOfhka mq¿,aj idlÉPd ù ;sfna'


Èk ishfha jevms<sfj, ;=< tu myiqlï iemhSug rch ie<iqï lrñka isà'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos