-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

CSNg f,dal l=i,dk rEmjdyskS whs;sh wysñ fjhs @ 

Y%S ,xldj ;=< f,dal l=i,dk rEmjdyskS úldYk whs;sh iïnkaOfhka wjir ysñj isák CSN kd,sldj wod, úldYk whs;sh ,nd .ekSug tu ;r.dj,sfha l,dmSh rEmjdyskS whs;sh ,ndf.k isák ESPN kd,sldjg f.úh hq;= uqo,a fuf;la f.jd ke;ehs  jd¾;d fõ'


fï fya;=fjka CSN kd,sldjg f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sfha rEmjdyskS whs;sh wysñùfï wjodkula we;sù we;ehs o mejfia'

flfiajjqo fï iïnkaOfhka wm l< úuiSul§ CSN kd,sldfõ l%Svd wxYfha m%OdkS .sydka iurkdhl uy;d lshd isáfha tjeks ;;a;ajhla we;sù we;s nj;a" fïjk úg tu .egÆj iu;hlg m;alr .ekSug ESPN kd,sldj iuÛ idlÉPd mj;ajk njhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos