-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More;siai w;a;kdhl kej;;a tcdmhg

miq.sh ckdêm;sjrKfha§ ikaOdkh yd tla jQ ysgmq tcdm uy f,alï md¾,sfïka;= uka;‍%S ;siai w;a;kdhl uy;d h<s;a tu mlaIhg tla lr .ekSfï iQodkula mj;sk njj jd¾;d fjhs'

tcdmh ;=, ta iïnkaOfhka tl.;d fukau úfrdaO;d lsysmhla o u;=ùu ksid bÈß lD;HdêldÍ uKav, /iaùul § ta ms<sno wjika ;SrKhla .ekSug kshñ; njo mejfihs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos