-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

tk Pkafog uyskaof.a w¨;a mla‍Ih yokak idlÉpd werfò

ó<.​ uy ue;sjrKhg ;r.​ lsÍu i|yd ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;df.a kdhl;ajfhka hq;a kj foaYmd,k mla‍Ih msysgqùu i|yd fï Èkj, idlÉpd meje;afjñka hk nj jd¾;d fjhs'

fï i|yd tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha mla‍I lsysmhla yd Y‍%S,ksm m‍%n,hka msßilao iyNd.S ùug kshñ; nj oek.kakg we;'


ÈfkaIa .=Kj¾Ok" ;siai ú;drK" ähq .=Kfialr" jdiqfoaj kdkdhlaldr" úu,a ùrjxY hk mla‍I kdhlhka fï i|yd uQ,slj iyNd.S ù isá;s'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos