-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

hd¿fjl=f.a f.orlgj;a hkak úÈyla kE
fmd,sisfhka mkskjd

;udg hd¿j;=f.a ksjilgj;a hdug neß ;;ajhla Wod ù we;ehs md¾,sfïka;= uka;‍%S kdu,a rdcmla‍I mjihs'

È.gu fï wdldrfhka ysßyer lrkafka ;sia wjqreÿ ;‍%ia;jdofhka fï rg fírdf.k iduh Wod l< kdhlhdg nj wo fï ysßyer lrkakkag wu;l fj,d'


fidfydhqrkaf.a ñ;=frl=f.a" ksjilgj;a hd fkdyels ;;a;ajhla Woa.; fj,d';uka fyda fidfydhqrka ñ;=frl=f.a ksjilg f.dia meñKs jydu
Tjqkaf.a ksfjia mÍlaId lsÍug fmd,Sish lvd mksk lk.dgqodhl ;;a;ajhla we;s fj,d’ hhso Tyq ioyka lrhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos