-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ysgmq ckm;sg whjefhka re' fldaá 9000la 
ckm;s ffu;%Sg re' fldaá 290 hs

ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a úhoï fjkqfjka miq.sh whjefhka re' fldaá 9000lg wêl uqo,la fjka lr ;snQ nj uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d ish whjeh m%ldYfha§ i|yka lf<a h'

Tyq m%ldY lf<a" ffu;%Smd, isßfiak uy;d i|yd re' fldaá 290la muKla fjka l< nj h'


ta wkqj" ckdêm;sg fjka flfrk uqo,ska fujr fldaá oyia .Kkla b;sß jkq we;'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos