-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

fmdÿ wfmala‍Il ux., /<sfha n;a melÜ 85"000la b;=rehs…
fmdf,dkakreju ms<sKq .¢ka msf¾''

fmdÿ wfmacIl ffu;‍%Smd, isßfiak uy;df.a ckdêm;sjrK m‍%pdrl jevigyk wdrïN lrñka fmdf,dkakrefõ mej;s ck yuqjg b,lal l, ;rfï ck;djla f.kajd .ekSug fkeyels ù ;sfí'

fmdÿ wfmala‍Il ffu;‍%Smd, isßfiak uy;df.a Wmßu n,h iys; fmdf,dkakrej kr.fha§ ixúOdkh lrk ,o uq,au /<sh i|yd ,la‍Ihl ck;djla f.kajd .ekSug ixúOdhlhka ie,iqï lr ;snqKo re<sh i|yd meñK ;snqfKa myf,dia oyil muK msßils'


fï fya;=fjka ,la‍Ihl ck;djla fjkqfjka iQodkï lr ;snQ n;a md¾i,a ,la‍Ihlska b;sß jQ wiQ mkaoyila muK w;s úYd, n;a md¾i,a fmdf,dkakrej k.rfha ;ek ;ek uyd l÷ f,i f.dv .id we;s w;r tajd ms¿Kq ù uyd ÿ¾.kaOhla k.rh mqrd yuñka ;sfí'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos