-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ysreKsldg​ wd;,a ÿkak​ ÿrl:k weu;=u

m<d;a iNd uka;%SkS ysreKsld fma%upkao% fukúhf.a WmkaÈkh fh§ ;snqfKa miq.sh Tlaf;dan¾ 14 jeksodgh'

jir 1987 Wmka weh fujr ieurefõ ish 27 jeks Wmka Èkhhs'

flfiajjqo wehg Wmka Èkh od ysñÈßfha isgu ÿrl:kfhka WmkaÈkhg iqnme;=ï rdYshla .,d wd nj mejfia'


fï w;r weh ish fudag¾ r:fha .uka lrñka isáh§o ÿrl:k weu;=ula ,eî ;sfí'

ta weu;=ug ms<s;=re ÿka ysreKsld oy ierhla muK ;Ekala hQ ^ia;+;shs& lshQ nj jd¾;d fõ'

tfiau ÿrl:kh úikaê l< jydu weh fudag¾ r:h we;=f,a u mqxÑ k¾;khl;a fh§ ;sfí'

ysreKsldj fï ;rï i;=gg m;a lsÍug wd ta ÿrl:k weu;=u ,enqfKa uE;l§ msg m<d;l kula ;sín wfhl=f.ka nj jd¾;d fõ'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos