-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

fufyldßh iuÛ ;ksjQ <orejdf.a brKu ^Video&
Tn;a Tfí l=vd orejka ksjfia fufyldßhka iu. ;ks lr /lshdjl ksr; fõ kï my; oelafjk ùäfhdafõ i|yka rEmrduq Tn wksjd¾hfhkau kerôh hq;=h'

jvd;a ixfõ§ fuu rEmrduq fm< óg udi lsysmhlg fmr isÿj we;s ieÛjqKq l;djl iq,uq< fy<s lrkakg iu;a jQjls'


bkaÈhdfõ mQfka k.rfha uj iy mshd fofokdu /lshdj lrk ksjil tla;rd ojil ksjig meñfKoa§ ;u l=vd orejdf.a we;s fjkila fya;=fjka ksji ;=< ieÛjqKq leurd iú lrkakg mshjr .;ay'

tu leurd ;=< rEm.; ù we;s fuu isoaêh wod< ksjfia fufyldßh úiska orejdg isÿ lrk b;d lK.dgqodhl isÿùu oel.; yelsh'

ùäfhdaj my;ska krTkak…

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos